Cija prava

Pojam diskriminacije podrazumeva prakse isključivanja, marginalizovanja i nepravde (proizvodnje predrasuda i stereotipa, brisanje ili prisvajanje identiteta neke grupe, strukturnu diskriminaciju, nasilje, eksploataciju, itd.) u odnosu na članove i članice različitih društvenih grupa na osnovu nekog aspekta njihovog identiteta. Zalaganje za antidiskriminacionu politiku najčešće podrazumeva afirmativnu akciju ili pozitivnu diskriminaciju kao političku akciju, strategiju ili program koji nudi dodatne mogućnosti u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti i sferi odlučivanja. Antidiskriminaciona politika se temelji na zahtevima za priznavanjem uprkos nečijoj različitosti kao i na zahtevu za uključivanjem društvenih grupa.