Cija prava

Stereotipi i predrasude u najopštijem smislu upućuju su načine reprezentacije drugih na unapred određene i naizgled nepromenjive načine. Proizvodnja predrasuda i stereotipa o onima koji su različiti, dakle o drugima, pre svega ima veze sa karakteristikama nekih pojedinaca i/ili pojedinki ili nekih grupa, koje se predstavljaju kao opšte, suštinske i nepromenjljive (primeri – "svi Srbi su…", ili "sve žene su…".) Rasizam, seksizam, homofobija, kao i druge forme diskriminacije, kao svoju značajnu pretpostavku imaju i podrazumevanju- između ostalog- i proizvodnju stereotipa i predrasuda. U osnovi stereotipa nalazi se pogrešna i neopravdano široka generalizacija. Stoga se svaki grupni stereotip koji sadrži izrazito emocionalno negativno ocenjivanje neke etničke, rasne, verske ili socijalne grupe tumači kao predrasuda.