Cija prava

Pojam diskurs, na način na koji je razvijen u nekim savremenim teorijskim promišljanjima o društvu, kulturi, politici, itd. upućuje na vrstu analize koja se prevashodno ne bavi činjenicama već njihovim uslovima mogućnosti, kao i načinima na koje istorije različitih diskursa služe proizvodnji određenih modela »istine.« Pre svega pod uticajem francuskog teoretičara Mišela Fukoa, termin diskurs upućuje na sistem znanja i njemu pripadajućih praksi koje omogućavaju vezu znanje-moć. Termin diskurs upućuje na obično skrivenu mogućnost povezivanja onoga što se »razbeži« prilikom mišljenja o jednom te istom predmetu ili objektu - njegovo kontekstualno okruženje. Osnovna pretpostavka diskurzivnog pristupa jeste ta da sama mogućnost percepcije, mišljenja i delovanja zavisi od kontekstualiacije određenog polja smisla koje pre-egzistira u odnosu na bilo koja činjeničnu neposrednost. Dakle, osnovna ideja je ta da kada se bavimo nekim diskursom moramo uzeti u obzir i kontekst (ideološki, kulturni, politički, itd) u kojem taj diskurs nastaje. Diskurs i kontekst se međusobno uslovljavaju.